Em(maj7) guitar chord chart with explanation

Em(maj7)

Em(maj7)